Om SSEI

Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI) startade 2012-06-01 efter flera månaders förberedelser. SSEI är ett nätverk bestående av företag och organisationer inom svenska skobranschen som arbetar med ett gemensamt projekt. SSEI har för närvarande 16 medlemmar och de ordinarie aktiviteterna finansieras med hjälp av medlemsavgifter. Målet med SSEI:s verksamhet är att öka kunskapsnivån om miljöfrågor hos företagen samt utveckla ett verktyg (materialindex) som skall underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt. Hållbarhetsverktyget skall i första hand kunna användas av produktutvecklare och inköpare inom SSEI:s medlemsföretag. Aktiviteterna för att öka kunskapsnivån är primärt fokuserade på att organisera 2-3 stormöten för samtliga medlemmar varje år samt studiebesök.

SSEI:s materialindex syftar till att miljökategorisera olika skomaterial och därigenom kunna beräkna ett miljöindex för en hel sko, där ett högre index indikerar en högre miljöpåverkan. För närvarande har 40 material värderats och kategoriserats. Under denna del har flera olika miljöpåverkanskategorier undersökts. Totalt har 6 olika miljöpåverkanskategorier inkluderats under framtagningen av indexet. Dessa är klimatpåverkan, vattenanvändning, ekotoxicitet, humantoxicitet, utarmning av fossila resurser samt utarmning av fossila resurser (exempelvis metaller). Materialindexet har utvecklats som en lärande process och vi har även haft hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet i detta arbete.

En första version av materialindexet utvecklades och var färdigt i juni 2014. Denna version har därefter utvärderats och efter återkoppling reviderats något.

En viktig del av SSEI:s verksamhet är kunskapsuppbyggnad om miljöfrågor. Den största kunskapsuppbyggnaden fås i samband med stormöten som arrangeras av SSEI. Det normala programmet är att förmiddagen ägnas åt kunskapsuppbyggande föredrag medan eftermiddagen ägnas åt grupparbeten (primärt materialindexet). Till orientering kan nämnas att föredragshållare från Adidas, kemikalieinspektionen, IVL, Swerea, Fair Trade Center, Naturskyddsföreningen, CTC (franska sko-och läderinstitutet), Nordeconsult (projektledare) och många andra har deltagit.

SSEI fokuserar även på kemikalier och målsättningen har varit att utveckla en sko-specifik lista över kemikalier som SSEI:s medlemmar rekommenderas att inte använda. Ett annat ämne som fått nätverkets fokus är lim, nya material som sägs ha läderliknande egenskaper m.m.

Slutligen kan nämnas att SSEI har presenterat en möjlighet för skoindustrin att kontrollera garverier som används som underleverantörer genom audits. Dessa utförs av det franska institutet CTC och är enklare och billigare än andra kommersiella alternativ på marknaden.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Stefan Rydin på
stefan.rydin@nordeconsult.com eller  +46 70 680 38 60