Swedish Shoe Environmental Initiative

Initiativet till SSEI (Swedish Shoe Environmental Initiative) kommer från den svenska skobranschen och nätverket startades 2012.

Målet med projektet är att skapa ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt; ett hållbarhetsverktyg för design och produktutveckling bestående av ett index. Verktyget ska kunna tillämpas vid tillverkning, inköp och på sikt även för kommunikation till slutkonsument. Projektet ska även vara kunskapsbyggande för de företag som arbetar med produktion av skor och öka medvetenheten kring hur man arbetar hållbart.

————–

SSEI is an initiative developed by major actors in the Swedish Shoe Industry which started in June 2012. SSEI is a network currently consisting of companies/organizations from the Swedish Shoe Industry.

The first objective of SSEI is to develop a tool/index that will help the single companies to reduce the environmental and social impacts for productions of shoes. The second objective is to increase the knowledge about the environmental impacts in a life-cycle perspective for footwear at the participating companies/organizations. The footwear index that will be developed by SSEI can be used for manufacturing, purchase and in a longer term also for communication to the end consumers.

”Nätverksaktiviteterna i samband med möten där man får möjlighet att informellt diskutera frågor med andra aktörer i skobranschen är viktiga…”

INTERVJU: Välkommen till Swedish Shoe Environmental Initiativ, SSEI, ett nätverk för den svenska skobranschen som startades 2012. SSEI består av skoföretag och branschorganisationer som är medlemmar och projektleds av Stefan Rydin.

Stefan, berätta vad detta närverk arbetar för och dess målsättning? 
”Målet med SSEI var från starten primärt att utveckla ett materialindex som är ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt. I samband med att verktyget är utvecklat till en färdig version har arbetet mer fokuserats på kunskapsuppbyggnad. Vidare har SSEI utarbetat en lista över kemikalier som vi rekommenderar våra medlemmar att inte använda. Listan består av 15 kemikalier och finns tillgänglig på svenska och engelska.”

”Målsättningen för SSEI idag är primärt kunskapsuppbyggnad om miljöfrågor hos medlemmarna samt nätverksaktiviteter. Detta görs genom att SSEI (nätverket) organiserar två nätverksmöten/år med externa föreläsare. Föreläsningarna handlar om relevanta ämnen för skobranschen och är ofta fokuserade på miljöfrågor. Vidare deltar SSEI i relevanta forum och fungerar som skobranschens intresseorganisation för hållbarhetsfrågor.”

Nätverket använder sig av ett materialindex för att miljökategorisera olika skomaterial och därigenom kunna beräkna miljöpåverkan på olika skor. Hur har ni tagit fram detta index och hur kan det användas? 
”Materialindexet är utvecklat i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet där SSEI identifierade relevanta material och vilka miljöpåverkanskriterier som skulle ingå i indexet. IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde därefter studier och undersökningar och utvecklade indexet med de miljödata som behövdes. Indexet är excel-baserat och inkluderar 40 material som ofta används vid skotillverkning. Målsättningen har varit att miljökategorisera olika skomaterial och därigenom kunna beräkna ett miljöindex för en hel sko där ett högre index indikerar en högre miljöpåverkan.” 

”Varje material är karaktäriserat enligt sex olika kategorier för miljöpåverkan. Dessa är klimat; ekotoxicitet, humantoxicitet, vattenförbrukning, utarmning av materialresurser (såsom metaller) samt användning av fossila resurser (t ex olja). Verktyget kan användas för att jämföra miljöpåverkan hos olika skor. Det är också möjligt att få fram ett monetärt värde på miljöpåverkan enligt det så kallade EPS-systemet i indexet.” 

”Materialindexet är lätt att använda och det input som krävs för att beräkna det totala skoindexet är vikten för varje material och skons totala vikt i gram. Det finns vidare möjlighet att knappa in beräknad livslängd för skon. Materialindexet anger ett totalindex för varje sko i en skala från 0 – 100 där ett högre index indikerar en högre miljöpåverkan. Vidare anger indexet ett värde för varje miljöpåverkanskategori. Slutligen anger indexet ett monetärt värde i EUR för miljökostnad enligt EPS-systemet.”

Vad ser ni är skobranschens största utmaningar när det gäller ökad hållbarhet? 
”Viktiga frågor för skobranschen är kemikaliefrågor, CSR-frågor och klimatpåverkan. Vidare förväntas ett ökat fokus i framtiden på att återanvända skor eller material från skor och bidra till en cirkulär ekonomi.”

Vad beskriver medlemmarna i nätverket är främsta fördelen med ett nätverk? 
”Medlemmarna brukar ange att anledningen till att man är med i nätverket är att man får tillgång till relevant information som man annars inte hade fått. Vidare anser en del medlemmar att nätverksaktiviteterna i samband med möten där man får möjlighet att informellt diskutera frågor med andra aktörer i skobranschen är viktiga. Ytterligare en aspekt som en del medlemmar framför är att SSEI är ett nätverk som fokuserar på skobranschen till skillnad från många andra nätverk.”

Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren och hur ser målsättningen ut för nätverkets medlemmar mot 2030? 
”Intresset för SSEI har ökat väsentligt under senare år och vi har sett en stor ökning av antalet medlemmar. Målsättningen för nätverket är att öka antalet medlemmar kontinuerligt och kanske uppnå 50 medlemmar mot 2030. Detta skulle ha en mycket positiv inverkan på kunskapsnivån om hållbarhetsfrågor för den svenska skobranschen.”